திருச்சபை நிறுவுதலும் பூரணப்படுத்தலும்

120.00

திருச்சபை நிறுவும் பணியின் கோட்பாடுகளும் முறைமைகளும்.

Categories: ,

புத்தாயிரமாவது என்ற நவீன யுகத்தில் அடியேடுத்து வைத்துள்ள இந்திய திருச்சபைக்கு  இப்புத்தகம் ஓர் அரிய அன்பளிப்பாகும். மிஷனரி தலைவரான திரு பொன்ராஜ் அவர்களின் முன்னோடி பணித்தள ஊழியமும், அதன் மூலம் அவர் பெற்ற ஆழ்ந்த அனுபவமும், திருச்சபை நிறுவும் பணியில் அவர் கண்டரிந்த வழிமுறைகளும் இப்புத்தகத்தின் மூலமாக வழங்கப்படுகிறது. திருச்சபையின் போதகர்கள், ஊழியர், மற்றும் விசுவாசிகள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாகும் .

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart